Privacyverklaring

Ruitersportcentrum Schoteroog, gevestigd aan de A.hofmanweg 16 , 2031 BL te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34120631 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring .
Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.  Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
Bijgewerkt op:  23 mei 2018

Snel naar:

 1. Verwerkings doelen
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken van onze medewerkers
 4. Website
 5. Publicaties van uitslagen en foto’s
 6. Bewaren van persoonsgegevens
 7. Beveiligen persoonsgegevens
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 10. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
 11. Wijziging privacy verklaring  
 12. Vragen
 13. Contact

Verwerkingsdoelen

Ruitersportcentrum Schoteroog verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het uitvoeren van de FNRS/KNHS overeenkomst.
– Voor het afhandelen van uw betaling.
– Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of over onze evenementen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ruitersportcentrum Schoteroog verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam en evt. tussenvoegsel;
– Adresgegevens;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Bankrekeningnummer (IBAN) bij incasso;
– Geboortedatum (FNRS/KNHS overeenkomst);
– Naam paard/pony (indien pensionpaard).

Persoonsgegevens die wij verwerken van onze medewerkers

Ruitersportcentrum Schoteroog verwerkt persoonsgegevens van medewerkers ten behoeve van het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze medewerkers die een arbeidsovereenkomst met ons hebben:
– Voor- en achternaam en evt. tussenvoegsel;
– Adresgegevens;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.
Deze persoonsgegevens worden door Ruitersportcentrum Schoteroog opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een arbeidscontract heeft en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Website

Ruitersportcentrum Schoteroog maakt op haar website geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
Wel zijn er diverse formulieren aanwezig waarin de volgende  persoonsgegevens worden verwerkt:
– Voor- en achternaam en evt. tussenvoegsel;
– Adresgegevens;
– Leeftijd;
– FNRS / KNHS lidmaatschapsnummer;
– Email
– IP gegevens
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Ruitersportcentrum Schoteroog.

Publicaties van uitslagen en foto’s

Uitslagen van wedstrijden kunnen worden gepubliceerd op onze website en op onze Facebookpagina www.facebook.com/Schoteroog.  Foto’s en video’s gemaakt tijdens activiteiten in en rond het ruitersportcentrum, kunnen worden gebruikt op onze website en eerder genoemde Facebookpagina. Indien je een foto verwijderd wilt hebben, laat ons dit weten dan halen we de betreffende content weg

Bewaren van persoonsgegevens

Ruitersportcentrum Schoteroog bewaart uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van uw lidmaatschap / stallingsovereenkomst voor de eerder genoemde verwerkingsdoelen.  financiële administratie worden de gegevens voor 7 jaar bewaard.
Ruitersportcentrum Schoteroog kan u vragen uw persoonsgegevens te bewaren om u in de toekomst te kunnen uitnodigen voor evenementen, een jubileum of reünie van het bedrijf. Indien u dit niet wenst, kunt u dat bij uitschrijving persoonlijk aan ons laten weten of via onderstaande contactgegevens.

Beveiligen persoonsgegevens

Ruitersportcentrum Schoteroog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd. Wij nemen zo nodig passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@schoteroog.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ruitersportcentrum Schoteroog verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ruitersportcentrum Schoteroog
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoteroog.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (= machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Ruitersportcentrum Schoteroog wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacy verklaring

Ruitersportcentrum Schoteroog houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring  vragen heeft hierover, kunt u met ons contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:

Ruitersportcentrum Schoteroog- A.hofmanweg 16 – 2031BL te Haarlem – Tel. +31 (0) 23 551 6698. Website: www.schoteroog.nl E-mailadres: info@schoteroog.nl